Takaisin blogin etusivulle

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020.

Uuden tieliikennelain tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, sekä keventää sääntelyä. Olemme keränneet tähän blogiin lain uudistukset, jotta löytäisit ne helposti yhdestä paikasta!

Kaupunkilaisen näkökulmasta uudistetun tieliikennelain myötä liikenteen sujuvuutta pyritään parantamaan mm. täsmentämällä ja uudistamalla erityisesti pyöräilyyn liittyviä sääntöjä. Autoilijalle merkittävin sujuvuuteen liittyvä uudistus on vähimmäisnopeus, joka toimii samalla periaatteella kuin suurin sallittu nopeus.

Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet:

 • Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä, sekä olosuhteiden vaativaa huolellisuutta ja varovaisuutta, vaarojen välttämiseksi.
 • Liikennettä ei saa tarpeettomasti haitata; ajoneuvoa ei saa ajaa aiheettoman hitaasti, eikä jarruttaa äkisti ilman syytä.

Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus

 • Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa, ja sopeuduttava muun liikenteen toimintaan, jotta liikenne säilyy sujuvana, sekä vaarojen ja vahinkojen välttämiseksi.

Turvallinen ajoneuvon kuljettaminen

 • Jotta ajoneuvon kuljettaminen on turvallista, kuljettajan on pidettävä huolta riittävästä turvavälistä sekä oikeasta tilannenopeudesta. Ajoneuvon kuljettajan on huomioitava näiden lisäksi myös keliolosuhteet, kuorman määrä, sekä muut ulkoiset vaikuttavat tekijät, jotta ajosuoritus olisi turvallinen.
 • Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osuudella, ja kaikissa ennalta-arvattavissa tilanteissa.

Ajoneuvon käyttäminen

 • Moottoriajoneuvon moottorista ei saa aiheutua kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa matkustajalle tai muille tienkäyttäjille eikä ilmastolle.
 • Ajoneuvo on kuormattava turvallisesti, ja siten ettei kuorma pölytä häiritsevästi. Kuorma ei saa myöskään aiheuttaa tarpeetonta melua.

Avustamisvelvollisuus

 • Jokaisen tienkäyttäjän on autettava onnettomuuspaikalla loukkaantuneita omien kykyjensä mukaan, ja osallistuttava muihin mahdollisiin toimenpiteisiin, joita onnettomuuspaikka vaatii.

 

Uudet tiemerkinnät ja liikennemerkit

Uusi tieliikennelaki tuo mukanaan uusia tiemerkintöjä, sekä korvaa vanhoja. Lisäksi lain mukana tulee uusia liikennemerkkejä, ja joitakin vanhoja merkkejä selkeytetään ja yksinkertaistetaan.

 Tiemerkinnät

 • Keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi siirtymäajan puitteissa. Siirtymäajan aikana molempia värejä esiintyy liikenteessä. Sulkuviivat tulee olla muutettu valkoisiksi 31.5.2023 mennessä.
 • Pyörätien jatke merkitään vain, jos muulle liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus, sekäliikennevalo-ohjatussa ajoradan ylityskohdassa. Pyörätien jatke on merkittävä kahden vuoden siirtymäajan kuluessa.
 • Keskiviiva-tiemerkinnän voi korvata kahdella rinnakkaisella keskiviivalla.

Liikennemerkit

 • Varoitusmerkki jalankulkijoista
 • Vähimmäisnopeus ja vähimmäisnopeus päättyy
 • Ajokaistojen yhdistyminen
 • Nastarenkailla ajo kielletty
 • Kuormauspaikka
 • Keskusta
 • Lisäkilpi: vähä päästöinen ajoneuvo
 • Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää. Merkillä voidaan osoittaa vain rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke.
 • Pyöräkaista
 • Yksisuuntaisen tien liikennemerkkiin voidaan lisätä lisäkilpi jossa kaksisuuntainen pyöräliikenne sallitaan
 • Pyöräkatu ja sen päättymismerkki. Kyseessä on katu, jossa on ajorata ja jalkakäytävä. Kun ajaa ajoneuvolla liikennemerkillä osoitetulla pyöräkadulla, on polkupyöräilijälle annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.
 • Liityntäpysäköintimerkkeihin tulee lisää vaihtoehtoja.

Muuttuneet liikennemerkit tulee olla vaihdettuna 10 vuoden kuluessa. Uuden tieliikennelain mukaisiin liikennemerkkeihin voit käydä tutustumassa TÄÄLLÄ

Tienkäyttäjän tietopaketti uuteen tieliikennelakiin

Auton ja moottoripyörän kuljettaminen

 • Ohitettavan ajoneuvon kuljettaja ei saa millään tavoin vaikeuttaa ohitusta
 • Tiellä jossa on enintään 60 km/h nopeuteen oikeuttava rajoitus, linja-autoa on väistettävä, vaikka bussipysäkin ja ajoradan välissä olisi pyöräkaista.
 • Moottoritien lisäksi myös moottoriliikennetiellä U-käännös ja peruuttaminen on kielletty
 • Paketti- ja kuorma-auton avonaisella lavalla voi kuljettaa irrotettavaa matkailukoria, vaikka sen leveys olisi auton leveyttä suurempi. Matkailukorissa ei kuitenkaan saa oleskella matkan aikana eikä matkailukorin leveys saa ylittää kyseiselle ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittua leveyttä. Tarvittaessa on asennettava esim. lisäpeilejä, jotta kuljettaja voi seurata takana kulkevaa liikennettä. Matkailukorin kuormatilan ulkopuolelle ulottuva osa on  varustettava valaisimin ja heijastimin siten, että kuormauksesta ei aiheudu vaaraa.
 • Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen. Muu liikenne on otettava tällöin huomioon.
 • Liikennemerkillä merkityllä pyöräkadulla autoilijan on sopeutettava nopeutensa pyörän nopeuteen, ja annettava pyörälle esteetön kulku.
 • Moottoripyörällä hinaaminen on kiellettyä, jos hinaaminen haittaa ajoa, tai vaarantaa muita tienkäyttäjiä.

Valojen käyttäminen

 • Laissa on täsmennetty, että moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on ajon aikana käytettävä ajovaloja ja takavaloja, kun ajoneuvoa kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan tai jos näkyvyys on sään tai muun syyn vuoksi huonontunut. Huomiovalot eivät tällöin riitä.
 • Tielle pysäköidyssä ajoneuvossa (myös perävaunussa) pitää olla valota pimeällä.
 • Hätävilkkuja saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa, mikäli tilanteessa on tarpeellista varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta.

Pysäköinti

 • Taajamassa kaksisuuntaiselle tielle voi pysäyttää ja pysäköidä auton myös ajosuunnassa vasemmalle puolelle, mikäli se ei vaaranna tai haittaa liikennettä.
 • Pysäköintiajan ilmoittamiseen ei enää tarvita pysäköintikiekkoa, tai vastaavaa laitetta. Pysäköinnin alkaminen on kuitenkin ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla.
 • Pysäköinti ja pysäyttäminen on kielletty mm. liikenneympyrässä, pyöräkaistalla ja bussikaistalla. Pysäyttäminen on kuitenkin sallittua, vaaran, väistämisvelvollisuuden tai hätätilanteen sattuessa.

Tietoa nopeusrajoitusten muutoksista

Uusi tieliikennelaki muuttaa joitakin nopeusrajoituksia, lisäksi joillekin tieosuuksille voidaan lisätä vähimmäisnopeusrajoitus.

 • Paketti-, ruumis-, huolto- ja matkailuautoilta poistuu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. Niillä noudatetaan vallitsevaa nopeusrajoitusta.
 • Kevytperävaunua vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Kevytperävaunun massa on enintään 750 kg.
 • Tieosuudelle voidaan asettaa vähimmäisnopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä vaadi. Näin rajoitetulla tiellä ei saa ajaa ajoneuvolla, jonka rakenteellinen nopeus alittaa tieosuuden vähimmäisnopeuden (esim. mopot)

Tietoa renkaista

Uusi tieliikennelaki tuo muutoksia kesä- ja talvirenkaiden käyttöön.

 • Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mikäli sää tai keli sitä edellyttää.
 • Nastarenkaita saa käyttää nyt myös talvirengaskauden ulkopuolella, mikäli olosuhteet sitä vaativat.

Kulutuspinta

 • Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja tämän perävaunun renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee olla vähintään 1,6mm. Minimisyvyys koskee myös muitakin ajoneuvoja kuin autoja ja niiden perävaunuja.
 • Moottoripyörän ja moottoripyörän perävaunun renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden pitää kuitenkin olla vähintään 1,0 mm.
 • Edellä mainitut vaatimukset eivät koske ajoneuvoja, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 km/h.

Uusi tieliikennelaki ja pyöräilijät

Uuden tieliikennelain myötä tulee useita pyöräilyä koskevia uusia liikennemerkkejä, ja pyöriin tulee pimeän aikaan punainen takavalo pakolliseksi. Muistathan, että kevyellä sähköajoneuvolla kulkeva noudattaa pääsääntöisesti polkupyöräilijöiden sääntöjä.

Polkupyörällä ajaminen

 • Vaalean etuvalon lisäksi polkupyörässä on oltava punainen takavalo pimeällä kelillä, tai huonoissa keliolosuhteissa. Mikäli pyörään ei pysty tällaista kiinnittämään, voi valon vaihtoehtoisesti kiinnittää pyöräilijään itseensä.
 • Pyöräkaistalla ajavan polkupyöräilijän on väistettävä bussia, sen lähtiessä pysäkiltä.

Kevyen sähköajoneuvon kuljettaminen

 • Kevyttä sähköajoneuvoa sekä sähköpyörää ajettaessa, kuljettajan on noudatettava polkupyöräilijää koskevia liikennesääntöjä ja liikenteenohjauslaitteita.
 • Sellaista itsestään tasapainottuvaa kevyttä sähköajoneuvoa, joka pysyy tasapainossa myös silloin, kun ajoneuvo ei liiku tai siinä ei ole kuljettajaa, saa kuljettaa myös jalkakäytävällä. Tällöin kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.

 

Lähteet:

https://vayla.fi/tieverkko/liikennemerkit/merkit2020#.XilqzMgzaUk

https://www.traficom.fi/fi/tieliikennelaki2020 ja alasivut

Jaa Blogikirjoitus

Keräämme tietoja palveluiden käytöstä evästeillä. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisää tietoa täältä.