Muuttovarauksen ehdot

Helsingin KTK Oy, Mastermover yleiset muuttopalveluehdot 2012, kotimainen palvelu

Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Helsingin KTK Oy:n, myöhemmin KTK, ja Asiakkaan välillä tehtyyn muuttopalvelua koskevaan sopimukseen, ellei KTK:n ja Asiakkaan välisestä sopimuksesta tai voimassa olevasta Tiekuljetussopimuslaista muuta johdu.

Määritelmät

Näissä sopimusehdoissa tarkoitetaan

Muuttopalvelulla niitä toimenpiteitä, jotka KTK on sitoutunut tuottamaan Asiakkaalle, Asiakkaan tavaroiden kuljettamiseksi lähtöpaikasta toimituspaikkaan.

Muuttotavaroilla koti- tai toimistokäytössä yleisesti olevia kalusteita, työvälineitä ja muita vastaavanlaisia käyttötavaroita.

Arvoesineillä rahaa, pankki- ja luottokortteja, arvopapereita, jalokiviä, koruja, jalometalleja ja muita vastaavanlaisia arvotavaroita, jotka eivät ole kodin tai toimiston yleisiä käyttöesineitä tai poikkeuksellisen arvokkaita tavaroita.

Poikkeuksellisen arvokkailla tavaroilla taide- ja antiikkiesineitä ja muita vastaavanlaisia varovaisesti käsiteltäviä kalliita tavaroita, jotka eivät ole kodin tai toimiston yleisiä käyttöesineitä tai arvoesineitä.

Vaarallisilla aineilla herkästi syttyviä tai palavia aineita, räjähteitä, säteileviä, myrkyllisiä tai syövyttäviä aineita, lääkkeitä ja muita Laissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994/719 vaarallisiksi aineiksi määriteltyjä aineita.

Elektronisilla laitteilla tietokoneita, televisioita, videoita ja muita tiedostojen, äänen tai kuvan käsittelemiseen, tallentamiseen tai esittämiseen käytettäviä laitteita.

Pakkausluettelolla Asiakkaan ja KTK:n allekirjoittamaa asiakirjaa, johon KTK:n haltuun luovutetut muuttotavarat tai osa niistä on merkitty.

Kuljetuskalustolla paketti- ja kuorma-autoa, merikonttia tai pallettia.

Muuttovälineillä nokkakärryä pumppukärryä, kantoliinoja tai muuta tavaroiden käsittelyssä käytettävää apuvälinettä.

Pakkausmateriaalilla muuttolaatikoita, lukkoja, pakkauspahvia ja muita pakkaustarvikkeita.

Suojausmateriaalilla pahvia, muovia ja muita lattioiden ja pintojen suojauksessa käytettäviä materiaaleja.

Pakkaamisella muuttotavaroiden pakkaamista ja suojaamista muuttokuljetusta varten.

Kuljetusvälineeseen kantamisella muuttotavaroiden toimitusta huoneistosta kuljetusvälineeseen.

Lastauksella muuttotavaroiden lastaamista ja sitomista kuljetusvälineeseen.

Purkamisella tavaroiden purkamista kuljetusvälineestä kuljetusvälineen vierelle.

Huoneistoon kantamisella tavaroiden toimittamista kuljetusvälineestä huoneistoon.

Pakkausten purkamisella perillä huoneistossa tapahtuvaa, muuttolaatikoiden tyhjennystä, suojusten poistamista tavaroiden päältä ja muuttoa varten purettujen kalusteiden kasausta. Purkamiseen ei sisälly tavaroiden asettaminen kaappeihin, elektronisten - ja muiden sähkölaitteiden johtojen, kaapeleiden, letkujen tai muiden yksikköjen yhdistäminen eikä laitteiden saattaminen käyttökuntoon. 

Tavaroiden pakkaaminen

Tavarat pakataan joko KTK:n tai asiakkaan toimesta.

Muuttotavarat tulee pakata niin, että ne kestävät valitun kuljetustavan aiheuttaman normaalin rasituksen ja, että muutto- tai muut pakkauslaatikot voidaan lastata kuljetuskalustoon päällekkäin. Varovaisesti käsiteltävät pakkaukset ja pakkaukset, joita ei voi lastata päällekkäin on merkittävä erikseen. Muuttotavaroiden joukkoon ei saa pakata arvoesineitä eikä vaarallisia tavaroita.

Muuttotavaroina kuljetettavat tavarat
Muuttotavaroita ovat yleisesti koti- tai toimistokäytössä olevat kalusteet, työvälineet ja muut vastaavanlaiset tavarat.

KTK kuljettaa poikkeuksellisen arvokkaita tavaroita muuttotavaroina, vain mikäli niiden kuljettamisesta sovitaan erikseen merkitsemällä ne pakkausluetteloon. Asiakkaan tulee ilmoittaa KTK:lle poikkeuksellisen arvokkaat tavarat pakkausluetteloon merkitsemistä varten. 

KTK ei kuljeta muuttotavaroina arvoesineitä eikä vaarallisia tavaroita.

Poikkeuksellisen suurikokoiset tai painavat tavarat tai poikkeukselliset olosuhteet
Muuttotavaroihin sisältyvien poikkeuksellisten suurikokoisten tavaroiden esim. isojen huonekalujen tai poikkeuksellisen painavien tavaroiden esim. pianojen tai kassakaappien kuljettamisesta ja kantamisesta aiheutuvat kustannukset taikka tavaroiden kuljettamisesta tai kantamisesta epätavallisten kulkureittien esim. ikkunoiden kautta aiheutuvat kustannukset laskutetaan erikseen.


Liikenneväylien ahtaudesta tai muusta poikkeuksellisesta syystä johtuvasta muuttotavaroiden jatkokuljettamisesta pienemmällä kuljetuskalustolla aiheutuvat kustannukset laskutetaan erikseen.

Tavaramäärä
Jos muuttopalvelu on hinnoiteltu osittain tai kokonaan kiinteänä hintana, se kattaa muuttotavaroiden kuljettamisen tarjouksessa tai sopimuksessa mainitun kapasiteetin mukaisella kuljetuskalustolla. Varatun kapasiteetin mukaiseen kuljetuskalustoon mahtumattomien tavaroiden kuljettaminen ja käsittely laskutetaan erikseen. Käyttämätön kapasiteetti ei oikeuta hinnan alennukseen. 

Tilojen suojaaminen
Huoneistojen ja muiden tilojen lattiat ja muut herkästi vaurioituvat pinnat, jotka ovat alttiita vahingoittumaan, kun tavaraa kuljetetaan tai käsitellään, tulee suojata Asiakkaan toimesta niin, että ne eivät vaurioidu muuttotavaroita kuljetettaessa tai käsiteltäessä. 

KTK:n vastuu muuttotavaroista

KTK vastaa tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta ja luovutuksen viivästymisestä Tiekuljetussopimuslain mukaisesti. 
KTK:n vastuu määräytyy Tiekuljetussopimuslain
mukaisesti vaikka korvausvaatimus ei perustuisikaan Tiekuljetussopimuslakiin, jos korvausta olisi voitu vaatia Tiekuljetussopimuslain nojalla. Tiekuljetussopimuslaki rajoittaa KTK:n enimmäisvastuuta mm. siten, että tavaran paino rajoittaa KTK:n vastuuta tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta ja siten, että KTK:n vastuu viivästymisestä rajoittuu siihen rahamäärään, jonka KTK olisi laskuttanut siitä palvelutehtävästä, jonka yhteydessä viivästys tapahtui. 

KTK ei vastaa yksittäisten tavaroiden katoamisesta vähentymisestä tai vahingoittumisesta, jos tavaraa ei ole merkitty KTK:n allekirjoittamaan pakkausluetteloon tavaroita KTK:n haltuun luovutettaessa. 

KTK ei vastaa tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta, jos ne on pakattu tai lastattu Asiakkaan toimesta. 

KTK ei vastaa poikkeuksellisten arvokkaiden tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta ellei niiden kuljettamisesta muuttotavarana ole erikseen sovittu. 

KTK ei vastaa arvoesineiden eikä vaarallisten aineiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta.

KTK ei vastaa välillisistä vahingoista, varallisuusvahingoista, tietokoneohjelmien eikä tiedostojen vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Edellä mainitun lisäksi sovelletaan Tiekuljetussopimuslain määräyksiä KTK:n korvausvastuun rajoittamisesta.

KTK:n vastuu muista kuin tavara- tai viivästysvahingoista
KTK:n vahingonkorvausvelvollisuus KTK:n sopimusrikkomuksesta tai muusta Asiakkaalle aiheutuneesta muusta vahingosta kuin KTK:n hallussa olleiden tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta taikka luovutuksen viivästymisestä, rajoittuu siihen rahamäärään, jonka KTK olisi laskuttanut siitä palvelutehtävästä, jonka yhteydessä sopimusrikkomus tapahtui. KTK ei vastaa välillisistä vahingoista, varallisuusvahingoista eikä epäsuorista vahingoista.

KTK:n vastuu alihankkijoistaan
KTK:lla on oikeus käyttää alihankkijoita muuttopalveluiden tuottamisessa. KTK vastaa omaan lukuunsa käyttämänsä alihankkijan työstä kuin omastaan. 

KTK:n vastuu kolmannen osapuolen toimenpiteistä 
Mikäli muuttoon sisältyy kolmannen osapuolen palveluja, joiden suorittamiseen KTK ei ole sitoutunut itse tai alihankkijansa välityksellä, mutta joista KTK sopii Asiakkaan puolesta kolmannen osapuolen kanssa Asiakkaan lukuun, tai edustaen Asiakasta, kolmas osapuoli vastaa palvelustaan suoraan Asiakkaalle, eikä KTK:lla ole vastuuta kolmannen osapuolen palvelusta.

Muistutukset ja reklamaatiot

Tavaroiden vähentymisestä tai vahingoittumisesta taikka, luovutuksen viivästymisestä on tehtävä muistutus Tiekuljetussopimuslain mukaisesti.

Reklamaatio muusta sopimusrikkomuksesta tai vahingosta kuin KTK:n hallussa olleiden tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta taikka luovutuksen viivästymisestä, on tehtävä kirjallisesti 7 päivän kuluessa rikkomuksen tapahtumisesta.

Mikäli muistutuksia tai reklamaatiota ei ole tehty edellä mainituilla tavoilla, on oikeus korvaukseen menetetty.

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee ilmoittaa KTK:lle viipymättä yhteystietojensa muutoksesta.

Asiakkaan tulee huolehtia muuttoa suorittavan henkilökunnan pääsystä lähtö- ja toimituspaikkaan sovittuina aikoina.

Asiakas vastaa itse pakkaamiensa tavaroiden määrästä ja pakkauksen laadusta. 

Asiakas vastaa vuotavien tai puutteellisesti pakkaamiensa tai muuten muita tavaroita, pakkausmateriaalia, muuttovälineitä tai kuljetuskalustoa vahingoittavien tavaroidensa aiheuttamista vahingoista.

Asiakkaan haltuun luovutetut välineet ja materiaalit

Asiakas vastaa hallussaan olevan pakkausmateriaalin ja muuttovälineiden vahingoittumisesta tai 
katoamisesta. KTK laskuttaa Asiakkaalta vahingoittuneesta tai kadonneesta pakkausmateriaalista tai muuttovälineistä kulloinkin voimassa olevan KTK:n myyntihinnaston mukaisesti.

Laskutushinnat
Muuttopalvelut laskutetaan Asiakkaan kanssa sovittujen maksuperusteiden mukaisesti. Aikamaksut laskutetaan alkavan puolen tunnin jaksoissa. Ellei maksuperusteita ole sovittu, palvelut laskutetaan KTK:n voimassa olevan tilauskuljetushinnaston mukaisesti ja muista tuotteista tai palveluista KTK:n voimassa olevien hinnastojen tai laskutusperusteiden mukaisesti.

Laskujen maksaminen
Asiakkaan tulee maksaa KTK:n muuttopalvelusta asiakkaalle toimittama lasku 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskuja koskevat huomautukset tulee tehdä 14 päivän kuluessa. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta kuitata vastasaatavallaan muuttopalvelulaskua. 

Valuuttakurssit
KTK antaa tarjoukset antamispäivänä voimassa olevilla valuuttakursseilla. Mikäli muuton suorituskustannukset nousevat valuuttakurssien muuttumisen johdosta niin, että niiden vaikutus muuton kokonaiskustannuksiin nousee yli kolme prosenttia, on KTK:lla oikeus laskuttaa kurssimuutoksen aiheuttamat lisäkustannukset Asiakkaalta.

Henkilökunnan työaika
Muuttoon osallistuvat autonkuljettajat ja muu henkilökunta pitää voimassa olevan ajo- ja lepoaikalainsäädännön ja alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaiset kahvi- ja ruokatauot. 15 minuutin ja sitä lyhyemmät edellä olevien määräysten mukaiset tauot ja yli 5,5 tunnin mittaiseen työvuoroon sisältyvät 30 minuutin ruokatauot ovat laskutettavaa aikaa.

Force majeure
Osapuolet vapautuvat velvollisuuksiensa noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita osapuolet eivät ole voineet välttää ja joiden seurauksia ne eivät ole voineet estää.

Odotusaika
Mikäli muuttopalveluun liittyvän toimenpiteen suorittaminen sovittuna aikana estyy Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta syystä, KTK laskuttaa käyttämänsä henkilöstön ja kaluston odotusajasta KTK:n voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

Asiakkaan viivästys
Mikäli muuton suorittaminen sovitulla tavalla estyy Asiakkaan olennaisen viivästyksen johdosta, KTK vapautuu sitoumuksistaan, ilmoitettuaan asiasta Asiakkaalle todisteellisesti tai lähettämällä ilmoituksen Asiakkaan KTK:lle antamaan sähköposti- tai postiosoitteeseen. Sähköpostin katsotaan tulleen perille sen lähetyspäivänä ja postin seitsemän päivän kuluttua ilmoituksen antamisesta postin kuljetettavaksi.

Asiakas on velvollinen maksamaan KTK:lle KTK:n suorittamista toimenpiteistä voimassa olevien hinnastojen mukaiset maksut ja korvauksen KTK:lle toimeksiannon purkautumisen johdosta syntyneistä kustannuksista.

Asiakkaan tavaroiden säilytys
KTK:lla on Asiakkaan olennaisen viivästyksen tai velvoitteidensa päättymisen johdosta oikeus jättää Asiakkaan tavarat kolmannen osapuolen haltuun säilytettäväksi Asiakkaan lukuun. Asiakas on velvollinen maksamaan säilytyksen järjestelystä syntyvät kustannukset KTK:lle ja säilytyskustannukset kolmannelle osapuolelle. 

Mikäli KTK säilyttää Asiakkaan tavaroita Asiakkaan olennaisen viivästyksen johdosta tai KTK:nvelvoitteiden päättymisen jälkeen Asiakas on velvollinen maksamaan KTK:lle ja säilytyksestä voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja säilytyksen järjestelystä syntyvät kustannukset. 

Panttioikeus
KTK:lla on panttioikeus kaikkeen hallussaan olevaan tai Asiakkaan viivästyksen johdosta kolmannelle osapuolelle asiakkaan lukuun säilytettäväksi annettuun Asiakkaan omaisuuteen tai siitä saatavaan vakuutuskorvaukseen kaikkien Asiakkaalta olevien saataviensa vakuudeksi.

Tavaroiden myynti ja hävittäminen
KTK:lla on oikeus myydä tai hävittää hallussaan olevat Asiakkaan tavarat Laissa elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine 15.7.1988/688 säädettyjä menettelytapoja noudattaen. 

Asiakirjojen soveltamisjärjestys
Mikäli KTK:n Asiakkaan kanssa tekemässä sopimuksessa, KTK:n tarjouksessa tai näissä ehdoissa on ristiriita, asiakirjojen soveltamisjärjestys on seuraava: 1. KTK:n Asiakkaan kanssa tekemä sopimus, 2. KTK:n tarjous, 3. nämä ehdot, 

Tiekuljetussopimuslakia sovelletaan, mikäli edellä mainituista asiakirjoista ei muuta johdu.

Erimielisyyksien ratkaiseminen
Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Jos niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Siivouspalveluehdot

Hinnat sisältävät matkakustannukset ja kaikki muut kustannukset, myös siivousvälineet ja aineet 
Yllä olevin hintoihin ei kuulu ikkunoiden pesu, niistä on sovittava aina erikseen 
Yllä olevat hinnat ovat Suur Helsingin alueen ja Kehä III alueen hintoja 
Kehä III ulkopuolella hintoihin lisätään kilometrikorvaus 0,80 €/ kilometri ja Uudenmaan alueen ulkopuolella hinta neuvoteltavissa 
Viikoilla 51 - 01 lisätään palvelun hintoihin 10 % 
Normaali työaikamme on ma-pe klo. 08.00 – 17.00 
Perussiivouksen tuntiminimiveloitus on kolmelta (3) tunnilta 
Peruutus viimeistään kolme (3) arkipäivä. Myöhemmin ilmoitetusta peruutuksesta perimme 50 % hinnasta 
Siivous toimeksianto tulee osoittaa Sivex Oy:lle viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen siivouksen toteuttamista. Mikäli siivous toimeksianto osoitetaan lyhyemmällä kuin viiden arkipäivän varoitusajalla on Sivex Oy:llä oikeus lisätä hintaan kiirelisä (10 % siivouksen hinnasta), eikä Sivex Oy voi tällöin taata toimitusvarmuutta 

Avaimen noudosta ja palautuksesta veloitetaan 29,00 €+ alv 24% / per suunta 
Lasku toimitettaan sähköpostitse tai postitse 
Myöhässä olevasta laskusta 5,00 € maksumuistutuslisä 
Eritteet 22,00 €+ alv 24%